bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Giới thiệu » Ban điều hành/Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Hội đồng Quản trị

  • Ông  Hồ Quyết Thắng     - Chủ tịch HĐQT
  • Ông  Mai Ngọc Khoa       - UV HĐQT 
  • Ông Vũ Đình Chiến         -  UV HĐQT
  • Bà   Bùi Bích Hạnh          -  UV HĐQT

1. Ban Tổng giám đốc

  • Ông Mai Ngọc Khoa                    - Tổng giám đốc
  • Ông Nguyễn Minh Hòa                - Phó Tổng giám đốc

1. Ban kiểm soát

  • Ông Nguyễn Trần Chung         - Trưởng Ban Kiểm soát
  • Đỗ Thị Bích Hồng                 -  TV Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thị Ngọc Hòa            -  TV Ban Kiểm soát

   

 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020