bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin trong ngành

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bằng chương trình hành động cụ thể

 Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại các điểm cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN) có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.


Học tập Nghị quyết tại điểm cầu 18 Láng Hạ (ảnh: Hiền Anh)

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tới 4 điểm lớn cần được quán triệt trong nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII:

Thứ nhất, 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…

  Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Thứ hai, các đại biểu cần đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề đã nêu để có chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm tạo được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết…

Thứ tư, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Do đặc thù của tập đoàn kinh tế Nhà nước, Chương trình hành động có nội dung tập trung vào Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.


Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Vũng Tàu (ảnh: Thanh Vân)

Thông qua Chương trình hành động này, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức Đảng có chương trình hành động và mỗi đảng viên có tư duy, hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Tập đoàn cũng nhắc nhở và khuyến khích những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 1-2018.

Cũng từ Chương trình hành động này, từ nay đến năm 2020, trong toàn Đảng ủy Tập đoàn sẽ triển khai kế hoạch tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động của các cấp ủy trực thuộc, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.


Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại TP HCM

Trong những tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành về việc thực hiện kế hoạch năm 2017. Trước đó, Đảng ủy Tập đoàn đã ra Chỉ thị 136-CT/ĐU với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong tình hình hiện nay: Phát triển sản xuất đảm bảo tăng trưởng bền vững liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020; Tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; Tập trung xử lý dứt điểm 5 dự án khó khăn, thua lỗ (gồm các dự án: Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Nhiên liệu sinh học Bình Phước, Nhà máy Sơ xợi Đình Vũ, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất); Tập trung xử lý các khó khăn, tái cấu trúc các đơn vị PVEP, PVC, PVcomBank, các dự án đầu tư ngoài nước và tiền gửi của các đơn vị tại OceanBank; Xử lý tổng thể các khó khăn về triển khai các dự án đầu tư; Chủ động hợp tác với các cơ quan điều tra, thanh tra, tố tụng, xét xử và tập trung xử lý triệt để các nội dung, nhiệm vụ, các tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử; Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư, chú trọng xử lý khủng hoảng truyền thông, phục hồi thương hiệu và Văn hóa Dầu khí.


Học tập Nghị quyết tại điểm cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (ảnh: Mạnh Hưng)

 

  Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại 4 điểm cầu (Trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi; Văn phòng tại TP HCM; Khách sạn Dầu khí PTSC tại Vũng Tàu) và kết nối trực tuyến với Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Nhiều năm qua, được Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, Tập đoàn DKQGVN đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác đến vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội; đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Đặc biệt, Tập đoàn đã xây dựng được đội ngũ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Với sự quán triệt các định hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN quyết tâm tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Tập đoàn lần thứ II và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Huyền Trang - PVN

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020