bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi nhận được phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng Công ty PV EIC và tiến hành kiểm phiếu, Hội Đồng Quản Trị trân trọng gửi đến Quý cổ đông biên bản kiểm phiếu /BB-PVEIC ngày 17/03/2014 phản ánh kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng Công ty PV EIC đính kèm theo thông báo này:

31-TB-PVEIC-HĐQT V v lấy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.pdf

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020