Nghị quyết ĐHĐCĐ V.v Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông 2024 ngày 28-6-24

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)