Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ an toàn - sức khỏe - môi trường

  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn An toàn – Sức khỏe- Môi trường – Chất lượng.
  • Xây dựng Hệ thống quản lý HSEQ.
  • Đánh giá rủi ro; An toàn; Tác động môi trường.
  • Xây dựng chương trình quản lý an toàn.
  • Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; Kiểm định trên cơ sở đánh giá rủi ro (RBI); Ứng cứu sự cố tràn dầu.
  • Quan trắc môi trường.
  • Khảo sát môi trường lao động.
  • Xây dựng quy chế, quy định và tổ chức thực hiện các hệ thống, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn, lĩnh vực HSE.
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực HSEQ.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)